NR global là đơn vị thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp

Loại khí: KHÍ NITO

Thời gian sử dụng: 2020

Độ nguy hiểm: 100

Mã: ABC123

Bán khí Co2 tinh khiết nhiệt độ cao

Loại khí: Nito, Hidro

Thời gian sử dụng: 2015-2019

Độ nguy hiểm: 0%