Khí nito lỏng

12/05/2019

Nhằm tăng khả năng cung cấp trong chuỗi cung cấp các loại sản phẩm khí công nghiệp, công ty khí công nghiệp Kim Đông chúng tôi đã và đang cung ứng trên thị trường loại khí Nitơ lỏng – bình khí Nitơ lỏng tại Đà Nẵng bằng các loại …Nhằm tăng khả năng cung cấp trong chuỗi cung cấp các loại sản phẩm khí công nghiệp, công ty khí công nghiệp Kim Đông chúng tôi đã và đang cung ứng trên thị trường loại khí Nitơ lỏng – bình khí Nitơ lỏng tại Đà Nẵng bằng các loại …