Bán khí Co2 tinh khiết nhiệt độ cao 123

Loại khí: Nito, Hidro

Thời gian sử dụng: 2015-2019

Độ nguy hiểm: 0%

Mã: A1225